ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา :
ระดับ :
คณะ :
รหัสหรือชื่อนิสิต :
ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สาขา
151 46201851 นางสาววรรษมณ มณีอินทร์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
152 46201869 นางสาววรรษมน ศรีสวัสดิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
153 46201877 นางสาววรรษมน เหมเสถียร
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
154 46201901 นางสาววรลักษณ์ ขาวมีศรี
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
155 46201935 นางสาววรัมภา ทรงกลด
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
156 46201943 นางสาววีรยา สาหร่ายทอง
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
157 46201950 นางสาวศรรา รงค์หริรักษ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
158 46201968 นางสาวศรัณยา มัสอูดี
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
159 46201976 นางสาวศศิมา ศรีสิทธิรัตน์กุล
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
160 46201992 นายศิริพงษ์ อำนาจกิจการ
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
161 46202008 นายศุภชัย มงคลบุตร
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
162 46202016 นางสาวศิวัชยา ภู่ให้ผล
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
163 46202065 นางสาวสุกัญญา เกตุแก้ว
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
164 46202099 นางสาวสุพรรษา ชาประสิทธิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
165 46202107 นางสาวสุมาลี โพธิรัชต์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
166 46202115 นายสุรเชษฐ์ เชิดชู
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
167 46202131 นางสาวสุรีย์รัตน์ เดชรักษา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
168 46202172 นายอดิศักดิ์ ชยันต์นคร
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
169 46202198 นางสาวอรพิน สละ
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
170 46202206 นางสาวอรุณี แซ่เอี้ยว
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
171 46202214 นายอัครเดช ศิริราช
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
172 46202255 นางสาวอัมรา พูลสวัสดิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
173 46202263 นายอัยพล ผลพนา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
174 46202289 นางสาวอำภา รองวัง
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
175 46202297 นางสาวอุมาพร วงค์หมั้น
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
176 46202305 นางสาวอุมาพร อัชฌานุเคราะห์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
177 46202321 นายเอกรักษ์ สุมงคลธนกุล
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
178 45204401 นายณัฐดนัย พงศ์สถาพร
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
179 45205051 นางสาวบุณฑริกา สิริโภคาศัย
ฤดูร้อน/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
180 45205655 นางสาวพิมพ์ใจ แก้วทอง
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
181 45207099 นายศุษิล คำเมือง
ฤดูร้อน/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
182 45208477 นางสาวนิศารัตน์ จันดี
ฤดูร้อน/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
183 46201158 นางสาวอุมาพร ศรีสวัสดิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
184 46201554 นางสาวนิตา เกตุผาสุข
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
185 46202362 นายกิตติพงษ์ คชชา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
186 46202388 นางสาวกุลนิษฐ์ สัตยมงคล
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
187 46202404 นางสาวเกศรินทร์ ขำเพชร
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
188 46202420 นางสาวไข่มุก เพ็งพินิจ
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
189 46202438 นายจรงค์ กาลาสี
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
190 46202453 นางสาวจันทิรา ปลื้มจิตร์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
191 46202487 นางสาวจิราพร อนุจารีวัฒน์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
192 46202495 นางสาวจีรนันท์ บุญตา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
193 46202503 นางสาวจีรสุดา มณีท่าโพธิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
194 46202529 นางสาวจุฑามาศ ตโมหรณวงศ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
195 46202545 นางสาวฉัตรชยา ควรหา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
196 46202560 นางสาวชนกนาถ เหมือนโพธิ์
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
197 46202586 นางสาวชนินทร ไชยกุลวัฒนา
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
198 46202628 นางสาวชุติมา สวัสดิ์กิจธำรง
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
199 46202651 นายดนัย โชคประสานชัย
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
200 46202677 นางสาวตติยา ลือชายุทธ
ปลาย/49
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
หน้า << |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 | >>

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 45 ให้ป้อน 45*
2. ถ้าต้องการค้นหานิสิตตามคณะให้เลือกคณะ โดยไม่ระบุคณะปีที่จบ
3. ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สุ ให้ป้อน สุ*
4. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
5. ระบบจะแสดงข้อมูลหน้าละ 50 เรคอร์ด