หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปีที่ปรับปรุง 2550)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Computer Science)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Computer Science)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (133) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ97หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา12หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์7หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต  
        วิชาแกน24หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ54หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก19หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01999212Concept of Science and Philosophy
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
3(3-0)  
        01425211Principles of Environmental Science
หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาภาษา      12   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1(ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)  
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)01355112 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      7   หน่วยกิต   
        01371111The Use of Library Resources
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1(1-0)  
        01391111Service Industry Psychology
จิตวิทยาการบริการ
3(3-0)  
        01453101Introduction to Law
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
3(3-0)  
        02724012Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01387101The Art of Living with Others
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3(3-0)  
        01387121Introduction to Logic
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 (0-2)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 (0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      24   หน่วยกิต   
        01403111General Chemistry
เคมีทั่วไป
4(4-0)  
        01403112Laboratory in General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3)01403111 หรือพร้อมกัน 
        01417111Calculus I
แคลคูคัส I
3(3-0)  
        01417112Calculus II
แคลคูคัส II
3(3-0)01417111 
        01420117Basic Physics I
ฟิสิกส์พื้นฐาน I
2(2-0)  
        01420118Basic Physics II
ฟิสิกส์พื้นฐาน II
2(2-0)01420117 
        01420113Laboratory in Physics I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1(0-3)01420111หรือพร้อมกันหรือ420117หรือพร้อมกัน 
        01420114Laboratory in Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1(0-3)01420113และ420112หรือพร้อมกันหรือ420118หรือพร้อมกัน 
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ I
3(3-0)  
        01424111Principles of Biology
หลักชีววิทยา
3(3-0)  
        01424112Laboratory in Biology
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3)01424111หรือพร้อมกัน 
   วิชาเฉพาะบังคับ      54   หน่วยกิต   
        01417271Introductory Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น
3(3-0)  
        01417322Introductory Linear Algebra
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3(3-0)01417112 
        01418114Introduction to Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
3(2-2)  
        01418115Structured Programming
การโปรแกรมโครงสร้าง
3(2-2)01418114 
        01418215Object Oriented Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2)01418115 
        01418131Digital Computer Logic
ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์
3(2-2)  
        01418221Fundamentals of Database Systems
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2)01418231 
        01418216Principles of Programming Languages
หลักภาษาโปรแกรม
3(3-0)01418215 
        01418332Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
4(4-0)01418331 
        01418231Data Structure
โครงสร้างข้อมูล
3(3-0)01418115 
        01418232Algorithm Design and Analysis
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0)01418231 
        01418321System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0)01418221 
        01418331Assembly Language and Computer Architecture
ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4(4-0)01418115และ418131หรือ420243 
        01418333Formal Language and Automata Theory
ภาษารูปนัยและทฤฎีออโตมาตา
3(3-0)01418231และ417271 
        01418334Compiler Techniques
เทคนิคตัวแปลโปรแกรม
3(3-0)01418216 
        01418351Computer Communications and Protocols
การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล
3(3-0)01418231 
        01418497Seminar
สัมมนา
1  
        01422343Introduction to Probabilistic Model
ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3(3-0)01422111 
   วิชาเฉพาะเลือก      19   หน่วยกิต   
   มี 2 กลุ่มวิชา 1 ปัญหาพิเศษ 2 สหกิจศึกษา   
   กลุ่มวิชา 1 ปัญหาพิเศษ (วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต )   
        01418398Special Problem Preparation
การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ
1(0-2)01418321 
        01418498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
301418398 
   กลุ่มวิชา 2 สหกิจศึกษา (วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต)   
        01449490Co-operative Education
สหกิจศึกษา
6  
   วิชาเฉพาะเลือก ให้เรียนวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเป็นวิชารหัส 200 ไม่เกิน 3 หน่วย และเลือกจากวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ )   
        014182xxวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 200
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 200
3(-)  
        01418xxxวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
3(-)  
        01418xxxวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
3(-)  
        01418xxxวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหมายเลข 300 ขั้นไป
3(-)  
        xxxxxxxxวิชาที่เกี่ยวข้อง กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ให้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์3(-)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01371111The Use of Library Resources
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1 
        01417111Calculus I
แคลคูคัส I
3 
        01417271Introductory Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น
3 
        01418114Introduction to Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
3 
        01418131Digital Computer Logic
ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์
3 
        01420117Basic Physics I
ฟิสิกส์พื้นฐาน I
2 
        01420113Laboratory in Physics I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01403111General Chemisty
เคมีทั่วไป
4 
        01403112Laboratory in General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 
        01417112Calculus II
แคลคูคัส II
3 
        01418115Structured Programming
การโปรแกรมโครงสร้าง
3 
        01420118Basic Physics II
ฟิสิกส์พื้นฐาน II
2 
        01420114Laboratory in Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มภาษาต่างประเทศ3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01387121Introduction to Logic
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 
        01417322Introductory Linear Algebra
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 
        01418215Object Oriented Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 
        01418231Data Structures
โครงสร้างข้อมูล
3 
        01422111Principle of Statistics I
หลักสถิติ I
3 
        01999021Thai Language for Communtication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        01175xxxPhysical Education Activities
กิจกรรมพลศึกษา
1 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01387101The Art of Living with Others
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3 
        01418216Principies of Programming Languages
หลักภาษาโปรแกรม
3 
        01418221Fundamentals of Database System
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 
        01418232Algorithms Design and Anaiysis
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 
        01422343Introduction to Provavilistic Model
ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3 
        01424111Principle of Biology
หลักชีววิทยา
3 
        01424112Laboratory in Biology
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01418321System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 
        01418331Assembly Language and Computer Architecture
ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 
        01418333Formal Language and Automata Theory
ภาษารูปนัยและทฤฎีออโตมาตา
3 
        01418351Computer Communications and Protocols
การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มภาษาต่างประเทศ3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01391111Service Industry Psychology
จิตวิทยาการบริการ
3 
        01418332Operating System
ระบบปฏิบัติการ
4 
        01418334Compiler Tcehniques
เทคนิคตัวแปลโปรแกรม
3 
        01418497Seminar
สัมมนา
1 
        01418398Special Problem Preparation
การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ
1 
        01453101Introduction to Low
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01418498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3