ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 ฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 มี 2 รอบ คือ ภาคฤดูร้อน1 และภาคฤดูร้อน 2
2 ภาคฤดูร้อน 1
3 พุธที่ 19 – เสาร์ที่ 29 มี.ค.57 - วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบของนิสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (นิสิตต้องชำระเงินก่อนกำหนดการลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน
4 พุธที่ 26 มี.ค.57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตรหัส 53- 54 (ปี 3-4)หรือน้อยกว่า เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
5 พฤหัสบดีที่ 27 มี.ค.57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตรหัส 55-56 (ปี1-2) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
6 เสาร์ที่ 29 มี.ค. 57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกชั้นปี เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
7 จันทร์ที่ 31 มี.ค.57 - วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มเพิ่ม ถอน รายวิชา ผ่านระบบ Online
-วันเริ่มคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
-วันเริ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดย ติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ และชำระเงินที่ ธนาคาร ทุกสาขา ทุกคณะวิชา (นิสิตต้องชำเงินก่อนถึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน)
8 ศุกร์ที่ 4 เม.ย. 57 -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดย ติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายลงทะเบียนเรียนล่าช้าและการขอเพิ่ม/ถอน รายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
9 จันทร์ที่ 14 เม.ย. 57 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ Online
10 จันทร์ที่ 14 – อาทิตย์ร์ที่ 20 เม.ย.57 -วันบันทึกขอจบการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้น
11 จันทร์รที่ 21 เม.ย.57 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มขอจบ
12 จันทร์ที่ 28 เม.ย. –ศุกร์ที่ 2 พ.ค. 57 -วันงดเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30 น.)
13 ศุกร์ที่ 9 พ.ค. 57 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการใบจบล่าช้า ถึงฝ่ายการศึกษา
14 เสาร์ที่ 10 – จันทร์ที่ 12 พ.ค. 57 -วันสอบไล่
15 อังคารที่ 13 พ.ค. 57 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
16 พฤหัสบดีที่ 22 พ.ค. 57 -วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2557ภายในเวลา 24.00 น.
17 ภาคฤดูร้อน 2
18 พุธที่ 21– เสาร์ที่ 31 พ.ค. 57 - วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบของนิสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (นิสิตต้องชำระเงินก่อนกำหนดการลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน
19 พุธที่ 28 พ.ค. 57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตรหัส 53- 54 (ปี 3-4)หรือน้อยกว่า เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
20 พฤหัสบดีที่ 29 พ.ค. 57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตรหัส 55-56 (ปี1-2) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
21 เสาร์ที่ 31 พ.ค. 57 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกชั้นปี เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
22 จันทร์ที่ 2 มิ.ย.57 - วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มเพิ่ม ถอน รายวิชา ผ่านระบบ Online
-วันเริ่มคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
-วันเริ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดย ติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ และชำระเงินที่ ธนาคารตามใบแจ้งหนี้ ทุกสาขา ทุกคณะวิชา (นิสิตต้องชำระเงินก่อนถึงจะมีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน)
23 ศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 57 -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดย ติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายลงทะเบียนเรียนล่าช้าและการขอเพิ่ม/ถอน รายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
24 จันทร์ที่ 16 มิ.ย.57 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ Online
25 จันทร์ที่ 16–อาทิตย์ที่ 22 มิ.ย. 57 -วันบันทึกขอจบการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้น
26 จันทร์ที่ 23 มิ.ย. 57 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มขอจบ
27 จันทร์ที่ 30 มิ.ย.–ศุกร์ที่ 4 ก.ค. 57 -วันงดเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30 น.)
28 ศุกร์ที่ 11 ก.ค. 57 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการใบจบล่าช้า ถึงฝ่ายการศึกษา
29 เสาร์ที่ 12 - จันทร์ที่ 14 ก.ค. 57 -วันสอบไล่
30 อังคารที่ 15 ก.ค. 57 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
31 พฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 57 -วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2557ภายในเวลา 24.00 น.